För remittenter

 För att underlätta en snabb och korrekt bedömning av inkommande remisser är vi tacksamma om nedanstående uppgifter finns med i remissen:

  • Kort beskrivning av patientens sociala situation
  • Aktuella ätstörningssymptom, hur länge symptomen funnits och eventuella tidigare behandlingar och resultatet av dessa
  • Aktuell längd och vikt
  • Vikt före insjuknandet (kan vara viktigt vid snabb viktnedgång)
  • Eventuell somatisk påverkan, i förekommande fall kopia på provsvar
  • Eventuella andra somatiska sjukdomar
  • Eventuella tecken på psykiatrisk samsjuklighet
  • Eventuell pågående läkemedelsbehandling
  • För minderåriga: ange namn och telefonnummer till vårdnadshavare

 

 För att underlätta kontakt med dig som remittent är vi mycket tacksamma om du anger din e-postadress i remissen.

 

För dig som vill använda vår egen remiss finns den här:

Remissmall